کادر آموزشی و اجرایی


کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر آموزشی و اجرایی

کادر آموزشی

زهرا رستگار پناه

زهرا رستگار پناه

معلم پیش دبستان

سمیه حسین زاده

سمیه حسین زاده

معلم پیش دبستان

فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

معلم پیش دبستان

فرزانه قربان پور

فرزانه قربان پور

معلم اول دبستان

کادر اجرایی

ثریا آرام

ثریا آرام

معاون آموزشی

سمیه رخش بهار

سمیه رخش بهار

مسئول فرهنگی

سمیرا نوری

سمیرا نوری

معاون مالی و مسئول ثبت نام